Giúp cập nhật trang này

🌏

Có phiên bản mới của trang này nhưng hiện chỉ có bằng tiếng Anh. Giúp chúng tôi dịch phiên bản mới nhất.

Development of smart contracts and creating tokens on Ethereum, buying and selling ETH, other consulting.

Trang cập nhật mới nhất: 15 tháng 8, 2020

Ví Ethereum

Ví Ethereum là gì, và bạn nên sử dụng loại nào?

Ví là những ứng dụng cho phép bạn dễ dàng giữ và gửi ETH, cũng như tương tác với các ứng dụng được xây dựng trên Ethereum.

Ban muốn tạo ví?

  • MetaMask tiện ích mở rộng trình duyệt và ví di động cho iOS và Android
  • MyCrypto ví dựa trên web
  • TrustWallet Ví di động cho iOS và Android
  • MyEtherWallet ví của phía máy khách
  • Opera trình duyệt lớn với ví tích hợp

Bạn muốn tìm hiểu thêm về ví Ethereum?

Bạn muốn tìm hiểu thêm về lưu trữ an toàn tiền và quản lý khóa riêng?